'skill'에 해당하는 글 1건


1. 현재 접속자 확인

: who 명령으로 접속자를 확인합니다.

# w
 18:32:48 up 14 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.33, 0.60
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
sally       tty1              -               18:22      10:27   0.00s    0.00s   -bash
root        pts/0    111.112.113.114    18:32       0.00s  0.03s    0.01s   w


2. 특정 접속자 KILL 

: skill 명령어로 TTY를 통해 PTY 장치에서 사용자 접속을 끊습니다.

# skill -KILL -v tty1
tty1     sally      3334 bash

# w
 18:46:16 up 27 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.03, 0.24
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root        pts/0    111.112.113.114    18:32       0.00s  0.03s    0.00s   w

WRITTEN BY
손가락귀신
정신 못차리면, 벌 받는다.

트랙백  0 , 댓글  0개가 달렸습니다.
secret